Om Juliagruppen

Juliagruppen är en ideell organisation som arbetar för ett fritt och öppet internet. Med ett fritt och öppet internet menar vi ett nät som används till allt det som människor vill använda det till, snarare än något kringskuret som ägs och styrs av regeringar och företag.

Öppenhetsbegreppet är av största vikt för det framtida samhälle vi föreställer oss. Vi tror nämligen att det fria och öppna nätet är grundläggande för såväl demokrati som för ekonomisk utveckling. Internet har för med sig såväl ett förverkligande av demokratiska ideal som svindlande affärsmöjligheter och utveckling av helt nya brancher. Dessa värden – mänskliga, samhälleliga, ekonomiska – hotas när det öppna nätet hotas.

Juliagruppen är en uttalat opinionsbildande organisation och vill motverka en utveckling där politiska och kommersiella krafter kontrollerar internet. Vi vill föra en seriös diskussion om varför ett fritt internet är så viktigt, och hur vi skulle kunna göra för att få det hela att fungera. Juliagruppen vill också verka som en knutpunkt i samtalet om internet genom att sammanföra personer som i dag kanske knappt ens känner till varandra men som skulle kunna göra ännu mer spännande saker om de arbetade ihop. Juliagruppen ingår därför i en ständigt pågående dialog om internet och dess framtid. Vi planerar verksamhet inom såväl opinionsbildning och forskning som konkret teknisk utveckling och juridisk rådgivning. Våra seminarier är tänkta att skapa fruktbara utbyten mellan akademiker, politiker, media, näringsliv och gräsrötter.

Juliagruppen är ett kluster med bakgrund inom universitet, media och näringsliv, och vårt arbete är tänkt att spänna över alla dessa sektorer och lite till. Vårt mål är att påverka, men också att öppna för nya diskussioner, nya sätt att tänka om nätet.

Vi är Juliagruppen

Pressmaterial